Hulhumeedhoo Live

Live News From Hulhumeedhoo, Addu City

ހުޅުމީދޫ މަގުތަކުގައި އާ ބައްތި ޖަހައިފި

ހުޅުމީދޫ މަގުތަކުގައި އާ ބައްތި ޖަހައިފި

2015 ,January 26 • ގިސްމު: .ޚަބަރު

ހުޅުމީދޫގެ ބޮޑުމަގާއި ހުރަސް މަގުގައި އާބައްތި ދަނޑި އާއި ބައްތި ޖަހައިފިއެވެ. އެގޮތުން އާ ބައްތި ޖަހާފައި ވަނީ މީދޫގެ ހުރަސް މަގާއި ހުޅުދޫގެ ހުރަސްމަގުގެ އިތުރުން ދެއަވަށަށް ވާގޮތަށް އޮންނަ ބޮޑުމަގުގައެވެ. އާ ބައްތިތައް ޖަހާފައިވަނީ ކުރިން ބޮޑުމަގުގެ މެދުގައި ޖަހާފައި ހުރި ބައްތި ދަނޑިތައް ނެގުމަށްފަހު މަގުގެ ދެފަރާތައް ވާ ގޮތަށެވެ. އަލަށް ޖަހަފައިވާ ބައްތިތަކަކީ ހުޅުމީދޫ އަށް ގެނެސް ފައި ހުންނަތާ ދެ އަހަރަށް ވުރެން ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ އެއްޗެހިތަކެވެ.

.ޚަބަރު«

ހުޅުމީދޫ މަގުތަކުގައި އާ ބައްތި ޖަހައިފި

ހުޅުމީދޫ މަގުތަކުގައި އާ ބައްތި ޖަހައިފި

ހުޅުމީދޫގެ ބޮޑުމަގާއި ހުރަސް މަގުގައި އާބައްތި ދަނޑި އާއި ބައްތި ޖަހައިފިއެވެ. އެގޮތުން އާ ބައްތި ޖަހާފައި ވަނީ މީދޫގެ ހުރަސް މަގާއި ހުޅުދޫގެ ހުރަސްމަގުގެ އިތުރުން ދެއަވަށަށް ވާގޮތަށް އޮންނަ ބޮޑުމަގުގައެވެ. އާ ބައްތިތައް ޖަހާފައިވަނީ ކުރިން ބޮޑުމަގުގެ މެދުގައި ޖަހާފައި ހުރި ބައްތި ދަނޑިތައް ނެގުމަށްފަހު މަގުގެ ދެފަރާތައް ވާ ގޮތަށެވެ. އަލަށް ޖަހަފައިވާ ބައްތިތަކަކީ ހުޅުމީދޫ އަށް ގެނެސް ފައި ހުންނަތާ ދެ އަހަރަށް ވުރެން ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ އެއްޗެހިތަކެވެ.

ރިޕޯޓް«

ބަޣާވާތުގެ އަޑީގައި ތިބީ ކޮންބައެއްހެއްޔެވެ؟

ބަޣާވާތުގެ އަޑީގައި ތިބީ ކޮންބައެއްހެއްޔެވެ؟

(މިލިޔުމަކީ 15 މޭއި 2013 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު، ހަސަން ޝާހިދު، އެބޭފުޅާގެ އަމިއްލަ ބްލޮގް ގައި ޝާޢިއު ކޮށްފައިވާ ލިޔުމެކެއެވެ.) 2009 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ކޯޕަންހޭގަން ސަމިޓްގައި ރައީސް ނަޝީދުވަނީ ދިވެހިން ފަޚްރުވެރިވާފަދަ ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ. ސަމިޓް ހިނގަމުން ދިޔައިރު ދުނިޔޭގެ މީޑިއާތަކުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ އިންޓަވިއުތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ދައްކަމުންދިޔައެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ އިސްނެންގެވުމާއި، ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާ، އިންޑިއާ، ޗައިނާ އާއި ބްރެޒީލްގެ ހަކަތައިގެ ސިޔާސަތުތައް […]

ވާހަކަ«

ފޯންކޯލް – 3 ވަނަ ބައި

ފޯންކޯލް – 3 ވަނަ ބައި

މޮޅުކެއުމަކަށްފަހު އެރޭ ނިމިގެން ނަވީން އެގެއިން ދާން ޖެހުނީ އެގެއަށް އައިއިރު ގެނައި ސުވާލުތަކަށްވުރެ ގިނަ ސުވާލުތައް ހިފައިގެންނެވެ. ހަމަ އެންމެ ސަބަބަކާހެދިއެވެ. ޒިޔާދު އަކީ ކާކުކަން ނޭނގޭތީއެވެ. އެނޫން ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ރަނގަޅެވެ. އާއިލާގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި އިނާއާއި ވާހަކަދައްކަން ވަގުތު ލިބޭނެކަމަށް އޭނަ އައީކީ އުއްމީދުކޮށްގެންވެސް ނޫންކަމަށްވާތީ އެކަމަކާއި އޭނަގެ ހިތަކަށް މާ ބޮޑު ތަދެއް ނުވެއެވެ. ބަލާލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ފެންނަ ހިސާބުގަ އިނާ އުޅޭތީ ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ނަވީން އެގެއިން […]

މަޢުލޫމާތު«

އަލް-އަންދަލުސްގައި ބައިބައިވުން: ޠާއިފާ ގެ ޒަމާން

އަލް-އަންދަލުސްގައި ބައިބައިވުން: ޠާއިފާ ގެ ޒަމާން

އިސްލާމީ ތާރީހުގެ ތެރެއިން ތަކުރާރުކޮށް ފެނިގެން ދިޔަ ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ކަމަކީ އެތެރޭގެ ބައިބައިވުންތަކުގެ ސަބަބުން އިސްލާމީ އުއްމަތް ބަލިކަށިވެ ވީރާނާވެގެން ދިއުމެވެ. މިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މިސާލަކީ މީލާދީން 11 ވަނަ ޤަރުނުގެ އަލް-އަންދަލުސް (މުސްލިމް ސްޕެއިން) ގެ ޠާއިފާގެ ޒަމާނެވެ. މީލާދީން 700ގެ އަހަރުތަކުގައި އުމަވީ ޚިލާފަތުގެ ދަށުން އަލް-އަންދަލުސް ގާއިމު ވެފައިވަނީ ބާރުގަދަ އަދި ތިޔާގި ޕްރޮވިންސްއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.  މީލާދީން 750ގެ އައްބާސީ އިންޤިލާބަށް ފަހު އަލް-އަންދަލުސް ވެގެން […]

މީހުން«

އަބްދުﷲ ޒަމީރު: ދިވެހި ތާރީޚަށާއި، ތައުލީމަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް.

އަބްދުﷲ ޒަމީރު: ދިވެހި ތާރީޚަށާއި، ތައުލީމަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް.

 އޯގަސްޓް 1، 1958 ގައި ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތް އަބްދުﷲ ޒަމީރަކީ މީދޫގެ ވަރަށް މަޝްހޫރު އާއިލާއެއްގެ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާގެ ކާފާފުޅަކީ މުޅި އައްޑު އަތޮޅުގައި އުފެދުނު އެއްމެ ވަރުގަދަ އެއް ޝަޚުސިއްޔަތު ކަމަށްވާ އައްޑޫ މީދޫ ފެންނާ މަނިކުފާނެވެ. ފެންނާ މަނިކުފާނަކީ އައްޑު އަތޮޅުގެ ނައިބުކަންވެސް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. ޒަމީރުގެ ބައްޕައަކީ ސ.މީދޫ ކަތީބުކަން ވަރަށް ގިނަދުވަހު ކުރެއްވި ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ އެދުރުގެ މުހައްމަދު ނަސީމް އެވެ. އަބްދުﷲ ޒަމީރު އިބްތިދާއީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރެއްވީ ސ.މީދޫ ހިދާޔާ […]

Download Thaana Fonts