Live News From Hulhumeedhoo, Addu City

ރިޕޯޓް rss

ރާއްޖޭގެ އެންމެދެކުނުގައި އިގިރޭސިން 1939 – 1976 އަށްComments Off on ރާއްޖޭގެ އެންމެދެކުނުގައި އިގިރޭސިން 1939 – 1976 އަށް

2016 ,December 16

ތިރީގައިވާ ލިއުމަކީ މިފޮޓޯގައިވާ އަހުމަދު ފިރާގު 18 އޯގަސްޓް 2013 ގައި އޮންލައިން ނިއުސް ” ލިކްރޯޑް” އަށް ލިއުއްވާފައިވާ ލިއުމެއް —————————————————————————————————————– 1945ގައި ދެވަނަބޮޑުހަގުރާމަ ނިމި އިގިރޭސި ސިފައިން ސ.ގަމުން ފައިބައިގެން ދިޔުމަށްފަހު ހިތަދޫ ގެ މާމެންދޫ ގައި ވަޒަންވެރި ކުރެވުނު ގަމުގެ އަސްލު ރަށްވެހިން 1948 ގައި ދަވްލަތުގެ ހުއްދަ ލިބުމުން އެބުރި ވަޒަނަށް އައެވެ، އެއީ ސުމުއްވުލް އަމީރު އަލްހާއްޖު ޢަބުދުލްމަޖީދު ރަންނަބަޑޭރި ކިލެގެފާނުންގެ މުޝްތަޝާރުލް އައުޡަމު ކަމުގެ ދަށުން ސުމުއްވުލް އަމީރު […]

ބަޣާވާތުގެ އަޑީގައި ތިބީ ކޮންބައެއްހެއްޔެވެ؟

ބަޣާވާތުގެ އަޑީގައި ތިބީ ކޮންބައެއްހެއްޔެވެ؟

(މިލިޔުމަކީ 15 މޭއި 2013 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު، ހަސަން ޝާހިދު، އެބޭފުޅާގެ އަމިއްލަ ބްލޮގް ގައި ޝާޢިއު ކޮށްފައިވާ ލިޔުމެކެއެވެ.) 2009 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ކޯޕަންހޭގަން ސަމިޓްގައި ރައީސް ނަޝީދުވަނީ ދިވެހިން ފަޚްރުވެރިވާފަދަ ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ. ސަމިޓް ހިނގަމުން ދިޔައިރު ދުނިޔޭގެ މީޑިއާތަކުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ އިންޓަވިއުތައް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ދައްކަމުންދިޔައެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ އިސްނެންގެވުމާއި، ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާ، އިންޑިއާ، ޗައިނާ އާއި ބްރެޒީލްގެ ހަކަތައިގެ ސިޔާސަތުތައް […]

ހުޅުމީދޫ މަގު ބައްތިޖެހުން، ހުޅުދޫ މީހުންނާއި ، މީދޫ މީހުންގެ ހިޔާލް ތަފާތު.

ހުޅުމީދޫ މަގު ބައްތިޖެހުން، ހުޅުދޫ މީހުންނާއި ، މީދޫ މީހުންގެ ހިޔާލް ތަފާތު.

ސާރކްސަމިޓް އަށް އައްޑޫސިޓީ ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫސިޓީގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ،ކުރިން ހުރި ބައްތިއާއި ބައްތި ދަނޑިތައް ބަދަލުކޮށް އާ ބައްތިދަނޑިތައް ޖެހުމަށް ހިންގި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ހުޅުމީދޫ އަށް ވެސް އާއި ބައްތިތަކަކާއި  ދަނޑިތަކެއް ގެނެސްފައި އެބަހުއްޓެއެވެ. މިތަކެތި ގެނެސްފައި ހުންނަތާ ދެ އަހަރު ވެގެން ދިޔައިރު ވެސް އަދިވެސް ވަނީ އެބައްތި ދަނޑިތައް މަގުމަތީގައި ޖެހޭ ގޮތްނުވެފައެވެ. މިމައްސަލާގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްއިން ބުނަމުން ދަނީ ބައްތިތައް ނުޖެހިގެން އުޅެނީ ސަދަން ޔޫޓިލިޓީސް އިން […]

މީދޫގެ ފޫޓުބޯޅަ އަށް އާ ދިރުމެއް ބޭނުން ވެފައި!!!

މީދޫގެ ފޫޓުބޯޅަ އަށް އާ ދިރުމެއް ބޭނުން ވެފައި!!!

ފުޓުބޯޅައަކީ ދިވެހިންގެ ލެޔާއި ގުޅިފައި ވާ ކުޅިވަރެކެވެ. މި ކުޅިވަރު ނުކުޅޭ މީހަކު ވަރަށް މަދުވާނެއެވެ. ފުޓުބޯޅަ އަކީ މީހުން ވަރަށް ޝައުގުވެރިކަމާއެކު ބަލާ ކުޅިވަރެކެވެ. ސ.މީދޫ އަކީ ވެސް ކުރިން ފުޓުބޯޅަ ފޯރި ވަރަށް ގަދަ ރަށެވެ. ފުޓުބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ މީހުންގެ އިތުރުން ގައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ކުޅުންތެރިވެސް މީދޫ ގައި އެބަތިބިއެވެ. އޭރު ފުޓުބޯޅައިގެ ގިނަ ކާމިޔާބީތައްވެސް މީދޫގެ ދަރިންވަނީ ހާސިލް ކޮށް ފައިވެއެވެ.އޭރު ރަށުގައި ވާދަވެރި ފުޓުބޯޅަ މެޗުތައްވެސް ކުޅެހަދައެވެ. މިއަދު […]


މިބައިގެ އިތުރު ލިޔުންތައް