Live News From Hulhumeedhoo, Addu City

މަޢުލޫމާތު rss

ރާއްޖޭގެ އެންމެދެކުނުގައި އިގިރޭސިން 1939 – 1976 އަށްComments Off on ރާއްޖޭގެ އެންމެދެކުނުގައި އިގިރޭސިން 1939 – 1976 އަށް

2016 ,December 16

ތިރީގައިވާ ލިއުމަކީ މިފޮޓޯގައިވާ އަހުމަދު ފިރާގު 18 އޯގަސްޓް 2013 ގައި އޮންލައިން ނިއުސް ” ލިކްރޯޑް” އަށް ލިއުއްވާފައިވާ ލިއުމެއް —————————————————————————————————————– 1945ގައި ދެވަނަބޮޑުހަގުރާމަ ނިމި އިގިރޭސި ސިފައިން ސ.ގަމުން ފައިބައިގެން ދިޔުމަށްފަހު ހިތަދޫ ގެ މާމެންދޫ ގައި ވަޒަންވެރި ކުރެވުނު ގަމުގެ އަސްލު ރަށްވެހިން 1948 ގައި ދަވްލަތުގެ ހުއްދަ ލިބުމުން އެބުރި ވަޒަނަށް އައެވެ، އެއީ ސުމުއްވުލް އަމީރު އަލްހާއްޖު ޢަބުދުލްމަޖީދު ރަންނަބަޑޭރި ކިލެގެފާނުންގެ މުޝްތަޝާރުލް އައުޡަމު ކަމުގެ ދަށުން ސުމުއްވުލް އަމީރު […]

އަލް-އަންދަލުސްގައި ބައިބައިވުން: ޠާއިފާ ގެ ޒަމާން

އަލް-އަންދަލުސްގައި ބައިބައިވުން: ޠާއިފާ ގެ ޒަމާން

އިސްލާމީ ތާރީހުގެ ތެރެއިން ތަކުރާރުކޮށް ފެނިގެން ދިޔަ ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ކަމަކީ އެތެރޭގެ ބައިބައިވުންތަކުގެ ސަބަބުން އިސްލާމީ އުއްމަތް ބަލިކަށިވެ ވީރާނާވެގެން ދިއުމެވެ. މިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މިސާލަކީ މީލާދީން 11 ވަނަ ޤަރުނުގެ އަލް-އަންދަލުސް (މުސްލިމް ސްޕެއިން) ގެ ޠާއިފާގެ ޒަމާނެވެ. މީލާދީން 700ގެ އަހަރުތަކުގައި އުމަވީ ޚިލާފަތުގެ ދަށުން އަލް-އަންދަލުސް ގާއިމު ވެފައިވަނީ ބާރުގަދަ އަދި ތިޔާގި ޕްރޮވިންސްއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.  މީލާދީން 750ގެ އައްބާސީ އިންޤިލާބަށް ފަހު އަލް-އަންދަލުސް ވެގެން […]

ރެސިޕީ: ޗިކަން ސަލަޑް ހައްދަވާނެ ގޮތް

ރެސިޕީ: ޗިކަން ސަލަޑް ހައްދަވާނެ ގޮތް

ބޭނުންވާނެތަކެތި: 2 ޖޯޑު ކުކުޅު މަސް (ކުދި ކޮށް ކޮށާފައި ލޮނުކޮޅެއްލައިގެން ފެނު ކައްކާފައި) ކުޅިރަހަދޭ ވަރަށް ގިތެޔޮ މިރުސްކޮޅެއް 5 ޒައިތޫނި (އޮލިވްސް، ފެހި) ކުދި ކޮށް ކޮށާފައި 1 ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 1 ފެހި އާފަލު (އޮށްނެގުމަށްފަހު ކުދި ކިޔުބްވާ ގޮތަށް ކޮށާފައި) 3 ފަތް ލެޓިއުސް (ކުދި ކިޔުބްވާ ގޮތަށް ކޮށާފައި) 5 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މަޔޮނައިޒް 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މާމުއި 2 ސައިސަމުސާ ލުނބޯ ހުތް ލޮނު އަދި […]

ވައިފައި ރައުޓަރގެ ޕާސްވޯރޑް ބަދަލު ކުރައްވާ

ވައިފައި ރައުޓަރގެ ޕާސްވޯރޑް ބަދަލު ކުރައްވާ

ރާއްޖޭގައި މިހާރަކަށް އައިސް ގިނަ ގޭބިސީ ތަކުގައި އިންޓަނެޓް ބޭނުން ކުރަނީ ވައިފައި ކޮށްގެންނެއެވެ. ބައެއް ގޭގޭގައި ސެކިއަރ ކޮށް ވައިފައި ހުންނައިރު ބައެއް މީހުން ފަސޭހައަކަށް ވައިފައި ޕާސް އެއް ބޭނުން ނުކުރެއެވެ. ސެކިއަރ ކޮށް ވައިފައި ހުއްޓަސް އެ ޕާސް ފަޅާލާ އެ ގެއަކުން ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ވައިފައި ބެނުން ކުރުމަކީ މިހާރު މާ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެއެވެ. ހެކަރުން ވަނީ އެފަދަ ކަންތައް ކުރުމަށް ހާއްސަ ސޮފްޓްވެއަރ ތައް އިންޓަރނެޓް އަށް ދޫކޮށްލާފައެވެ. […]


މިބައިގެ އިތުރު ލިޔުންތައް