Live News From Hulhumeedhoo, Addu City

މީހުން rss

އަބްދުﷲ ޒަމީރު: ދިވެހި ތާރީޚަށާއި، ތައުލީމަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް.

އަބްދުﷲ ޒަމީރު: ދިވެހި ތާރީޚަށާއި، ތައުލީމަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް.7

2009 ,September 28

 އޯގަސްޓް 1، 1958 ގައި ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތް އަބްދުﷲ ޒަމީރަކީ މީދޫގެ ވަރަށް މަޝްހޫރު އާއިލާއެއްގެ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާގެ ކާފާފުޅަކީ މުޅި އައްޑު އަތޮޅުގައި އުފެދުނު އެއްމެ ވަރުގަދަ އެއް ޝަޚުސިއްޔަތު ކަމަށްވާ އައްޑޫ މީދޫ ފެންނާ މަނިކުފާނެވެ. ފެންނާ މަނިކުފާނަކީ އައްޑު އަތޮޅުގެ ނައިބުކަންވެސް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. ޒަމީރުގެ ބައްޕައަކީ ސ.މީދޫ ކަތީބުކަން ވަރަށް ގިނަދުވަހު ކުރެއްވި ބޭފުޅެއްކަމަށްވާ އެދުރުގެ މުހައްމަދު ނަސީމް އެވެ. އަބްދުﷲ ޒަމީރު އިބްތިދާއީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރެއްވީ ސ.މީދޫ ހިދާޔާ […]

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަލްޙާއްޖު ޢަބްދުއްރަޙުމާން: އިސްލާމިކް ފިލޯސަފީއަށް އަރާހުންނެވި ބޭފުޅެއް

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަލްޙާއްޖު ޢަބްދުއްރަޙުމާން: އިސްލާމިކް ފިލޯސަފީއަށް އަރާހުންނެވި ބޭފުޅެއް

ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އަލްޙާއްޖު ޢަބްދުއްރަޙުމާން އަލްއަޒުހަރީ އައްޝައިޚުލް ޙާއްޖު އަބްދުއްރަހުމާނު ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ މީލާދީ ސަނަތުން 1875 ވަނަ އަހަރު އައްޑޫ މީދޫގައެވެ. އަބްދުއްރަހުމާނުގެ ބައްޕައަކީ އައްޑޫ މީދޫ ވަށޮދިޔަގެ އަލްމުއައްލިމު އަލީ އެދުރުއެވެ. ނުވަތަ މަޝްހޫރު ލިޔާ މާލިމީ (ވަށޮދިޔަގެ މާލިމީ) އެވެ. ވަށޮދިއަގެ މާލިމީއަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގައިތިބި އަތު ލިޔުން ރީތި މީހުންގެ ތެރެއިން ޢަރަބި ތާނަ އަށް އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ފަންނާނެވެ. މީނާގެ އަތުން ލިޔެފައިވާ ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ މުޞްހަފެއް […]

އަބްދުﷲ މަންސޫރު: މީދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދީފައިވޭ

އަބްދުﷲ މަންސޫރު: މީދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދީފައިވޭ

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށަކީ އެރަށަކަށް އުފަންވި ކަމަށްޓަކައި ހަމަ ކޮންމެ މީދޫގެ ދަރިއަކުވެސް އުފާކުރާނެ ފަޚްރުވެރި ރަށެކެވެ. އާދެ! ރަށެއް މަޝްހޫރުވެ އެރަށަކަށް ވަކި ޚާއްސަކަމެއް ދެވެނީ ވަކި ކަންތައްތަކެއް ވަކި ގޮތަކަށް ވުމުންނެވެ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މިރަށަކީ އެއްގޮތަށްވުރެ ގިނަ ގޮތްގޮތުން ޚާއްސަކަމެއް ލިބިފައިވާ ފަޚްރުވުރި ރަށެކެވެ. 3000 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މިރަށަކީ މިއަތޮޅުގައި އެއްމެ ފުރަތަމަ މީހުން ވަޒަންވެރިވި ރަށެވެ. މިރާއްޖޭ ދުށް ފުންނާބު އުސް ދަންނަބޭކަލުންނާއި، ހަކީމީ ބޭސްވެރިންނާއި، ލިޔުންތެރިންނާއި، މިނޫނަސް އެކި […]