Live News From Hulhumeedhoo, Addu City

ދީން rss

ތިބާ ފަހެ، ނަމާދު ކުރާނީ ރަމަޟާންމަހު އެކަނި ހެއްޔެވެ؟

ތިބާ ފަހެ، ނަމާދު ކުރާނީ ރަމަޟާންމަހު އެކަނި ހެއްޔެވެ؟Comments Off on ތިބާ ފަހެ، ނަމާދު ކުރާނީ ރަމަޟާންމަހު އެކަނި ހެއްޔެވެ؟

2012 ,June 25

އެއްމެހައި ޙަމްދާއި ޘަނާ ޙައްގުވެގެންވަނީ އަޅުގަނޑުމެން ހައްދާ ގެންގުޅުއްވާ ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ކަންކަމުގައި އެދެނީވެސް އެފަރާތުގެ ކިބައިންނެވެ. ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތަޢާލާ ހިދާޔަތު ދެއްކެވި މީހަކު މަގުފުރައްދާނެ މީހަކުނުވާނެއެވެ. އަދި އެކަނލާގެ މަގުފުރެއްދި މީހަކަށް ތެދުމަގު ދައްކަވާނޭ މީހަކުވެސް ނުވާނެއެވެ. މާތްﷲއީ ޙައްގުގޮތުގައި ހަމައެކަނި އަޅުކަންކުރެވޭ ފަރާތެވެ. އަދި މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމްއަކީ މާތް ﷲގެ އަޅާކަމަށާއި އަދި ރަސޫލާކަމަށް އަޅުހެކިވަމެވެ. މި އިންސާނާ ހެއްދެވުގެންވަނީ ކީއްކުރަންތޯ ބައެއްފަހަރު އަމިއްލަނަފުސާ ސުވާލުކުރެއެވެ. މާތް […]

ތައުބާވެ ފާފަތަކުން ޠާހިރުވެގެންވާ ޙާލު ރަމަޟާންމަހާ ކުރިމަތިލާށެވެ!

ތައުބާވެ ފާފަތަކުން ޠާހިރުވެގެންވާ ޙާލު ރަމަޟާންމަހާ ކުރިމަތިލާށެވެ!

ރަމަޟާންމަހުގެ ޘަވާބާއި ދަރުމަޔަށް އެދޭމީހާ އެމަހާ ބައްދަލު ކުރާއިރު ކުރަން ޖެހޭ އެންމެ ފުރަތަމަ އެއް ކަމަކީ އިޚްލާޞްތެރި ތައުބާއަކުން ތައުބާވުމެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: 31] މާނައަކީ ” އެންމެހާ މުއުމިނު އަޅުތަކުންނޭވެ. ތިޔަބައި މީހުން އެންމެން ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ތައުބާ ވާށެވެ. އެއީ ތިޔަބައިމީހުން ކާމިޔާބު ލިބިގަތުމަށްޓަކައެވެ. “ ރަމަޟާންމަހަކީ ހުރިހާ ހެޔޮ ކަމަކާއިގެން މުއުމިނު އަޅުތަކުންނާ ބައްދަލު […]

ކާމިިޔާބު އަބިންގެތެރެއިން ވާން ބޭނުންތޯއެވެ؟

ކާމިިޔާބު އަބިންގެތެރެއިން ވާން ބޭނުންތޯއެވެ؟

ތިބާއަށް ﷲ ދެއްވާފައިވާ ރީތިކަމުން ފިރިމީހާގެ ހިތް ފަތަހަކުރާށެވެ. ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތައާލާ އަންހެނުން އުފައްދަވާފައިވަނީ ވަރަށް ރީތިބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ރީތިކަމަކީ އަންހެނުންނަން ދެއްވާފައިވާ އަގުބޮޑު ހަދިޔާއެކެވެ. އެ ނޢުމަތުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފުމަށް ތިބާގެ ފިރިމީހާ އިހްތިޔާރު ކުރާށެވެ. ފިރިމީހާ މަސައްކަތުން އެނބުރި އަންނައިރު ހިނިތުން ވެފައިވާމޫނަކާ އެކު ބައްދަލުކުރާށެވެ. ފިރިމީހާ މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށްފަހު އެނބުރި ގެއަށް އަންނައިރު ގޭތެރެ ސާފުކޮންބާއްވަން އާދަކުރާށެވެ. ދަރިން ފެންވަރުވާ ނަލަހައްދާށެވެ. ސުފުރާމަތި ތިޔާގިކޮށް ބަހައްޓާށެވެ. (ގޭގެ ލިބެންހުރި […]

އިންސާނުން ނޫން ބާރުތަކެއްގެ އެހީ މުޖާހިދުންނަށް ލިބޭ..

އިންސާނުން ނޫން ބާރުތަކެއްގެ އެހީ މުޖާހިދުންނަށް ލިބޭ..

މިއަހަރު (2002) ގެ އޭޕްރިލް 9 ވަނަ ދުވަހު ފަލަސްޠީނު މުޖާހިދުންނާއި، އިސްރާއީލު ސިފައިންނާއި ދެމެދު ޖެނީންގައި ޙަމަލާތަށް ބަދަލު ކުރަމުން ދިޔައިރު އިސްރާއީލު ސިފައިންނަށް ހީނުކުރާ ވަރުގެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބުނެވެ. ޖެނީންނަށް އެމީހުންނަށް ވަދެވުނީ އުނދަގުލުންނެވެ. އެފަހަރު އިސްރާއީލު ސިފައިންގެ ވަރަށް ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވެސް ވެއެވެ. މިވަރުގެ ގެއްލުންތަކެއް އީސްރާއީލު ސިފައިންނަށް ލިބުނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ ހަމަ އޮށްގާ އުކައިގެން ހެއްޔެވެ؟ ޖެނީންގެ ޙަމަލާ އާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ ހަމާސްގެ ވެރިއެކެވެ. […]


މިބައިގެ އިތުރު ލިޔުންތައް