Live News From Hulhumeedhoo, Addu City

ނޫސްތަކުން rss

ރާއްޖޭގެ އެންމެދެކުނުގައި އިގިރޭސިން 1939 – 1976 އަށްComments Off on ރާއްޖޭގެ އެންމެދެކުނުގައި އިގިރޭސިން 1939 – 1976 އަށް

2016 ,December 16

ތިރީގައިވާ ލިއުމަކީ މިފޮޓޯގައިވާ އަހުމަދު ފިރާގު 18 އޯގަސްޓް 2013 ގައި އޮންލައިން ނިއުސް ” ލިކްރޯޑް” އަށް ލިއުއްވާފައިވާ ލިއުމެއް —————————————————————————————————————– 1945ގައި ދެވަނަބޮޑުހަގުރާމަ ނިމި އިގިރޭސި ސިފައިން ސ.ގަމުން ފައިބައިގެން ދިޔުމަށްފަހު ހިތަދޫ ގެ މާމެންދޫ ގައި ވަޒަންވެރި ކުރެވުނު ގަމުގެ އަސްލު ރަށްވެހިން 1948 ގައި ދަވްލަތުގެ ހުއްދަ ލިބުމުން އެބުރި ވަޒަނަށް އައެވެ، އެއީ ސުމުއްވުލް އަމީރު އަލްހާއްޖު ޢަބުދުލްމަޖީދު ރަންނަބަޑޭރި ކިލެގެފާނުންގެ މުޝްތަޝާރުލް އައުޡަމު ކަމުގެ ދަށުން ސުމުއްވުލް އަމީރު […]

އަދުލުވެރި ނޫސްވެރިކަމެއްގެ ބަދަލުގައި ގޮވަނީ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަކަށް: ހުކުރު ޚުތުބާ

އަދުލުވެރި ނޫސްވެރިކަމެއްގެ ބަދަލުގައި ގޮވަނީ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަކަށް: ހުކުރު ޚުތުބާ

ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުގެ މީޑިއާތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކާ ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގެ ހާލަތާ މާބޮޑު ތަފާތެއް ނެތް ކަމަށާއި “އަދުލުވެރި ނޫސްވެރިކަމެއްގެ ބަދަލުގައި މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަކަށް ގޮވައިލެވެމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ” ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފި އެވެ. މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދުގައި މުޅިރާއްޖޭގައި ވެސް މިއަދު އިއްވި ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނީ ހުޅަނގު( ޔޫރަޕް)ގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ނޫސްވެރިކަން މިސްރާބުކުރެވިފައި ވަނީ އެބަޔަކު ފަތުރާ ހަބަރެއްގެ ސަބަބުން ވަކި ފަރުދަކަށް ނުވަތަ މީޑިއާގެ ވަކި މުއައްސަސާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި ޖަމާއަތަކަށް […]

އެމްޑީޕީ އައްޑޫ ސިޓީ އޮފީހުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިފިއެވެ

އެމްޑީޕީ އައްޑޫ ސިޓީ އޮފީހުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިފިއެވެ

އައްޑޫސިޓީއަކީ މިސަރުކާރުގެ ވަރަށް މުހިއްމު ގުނަވަނެއް މިވަގުތު އެމްޑީޕީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ސެކްރިޓޭރިޓު ވަޑައިގެންނެތުމާއިއެކު އަދި ސިޓީގެ ނައިބު ރައީސް އުޒުރުވެރިވެވަޑައިގެން ޕާޓީގެ ފަރާތުން މިހާތަނަށް ބޭއްވުނު އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންނަވާތީ ޕާޓީގެ ސެކްރިޓޭރިޓު ވަޑައިގަންނަވަން ދެން ޕާޓީގެ ކަންތައްތައް ހަވާލުކޮށްފަވާނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޔަސްރިފްކަމަށް ޕާޓީގެ ސެކްރިޓޭރިޓުން އަންގަވާފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީ އައްޑޫ ސިޓީ އޮފީހުން ބުނެއެވެ މިގޮތުން ކުއްލިގޮތަކަށް ރޭވިގެން ދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ހިތަދޫ […]

އަޅުގަޑުމެން މިބުނަނީ މާކުރީގެ ހުކުމެއް އެބައޮތޭ ، އަބްދުﷲ ކޮބާހޭ ؟ – އަލީ ވަހީދު

އަޅުގަޑުމެން މިބުނަނީ މާކުރީގެ ހުކުމެއް އެބައޮތޭ ، އަބްދުﷲ ކޮބާހޭ ؟ – އަލީ ވަހީދު

އަބްދުﷲ އަހުމަދު ދޫކޮށްލުމަށް ކޯޓް އަމުރު ހޯއްދެވުމުގެކުރީން ހެންވޭރު މީނާޒް އަބްދުﷲ ހަމީދު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް އަމުރުނެރެފައިވާކަމަށާ ފުރަތަމަ ބައްޕާފުޅު ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދެއްވުމަށް ހެންވޭރު މީނާޒް ޝާހީން ހަމީދަށް ރަށްޔިތުންގެ މަޖްލިހުގެ ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ވަހީދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ކްރިމިނަލްކޯޓްގެ އިސްގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދުގެ ދިފާއުގައި ވަކާލާތުކުރާ ފުންނާބު އުސް ލޯޔަރުންގެ ނަމުގައި މިހާރު ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެގެންދަވާ ފަރާތްތަކުގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ކޯޓް ޝަރީއަތްތައް ހުއްޓިފައިވާކަމަށާ ކޯޓްތަކުގައި ގާނުން އަސާސީންބުނާ […]


މިބައިގެ އިތުރު ލިޔުންތައް