Live News From Hulhumeedhoo, Addu City

ކުޅިވަރު rss

މިނިވަންކަޕް 2012- މިއަދު ކުޅެވުނު މެޗްތައް ކާމިޔާބުކުރީ ރާފަޅާޓީމާއި އެފްސީ ހުޅުދޫ

މިނިވަންކަޕް 2012- މިއަދު ކުޅެވުނު މެޗްތައް ކާމިޔާބުކުރީ ރާފަޅާޓީމާއި އެފްސީ ހުޅުދޫComments Off on މިނިވަންކަޕް 2012- މިއަދު ކުޅެވުނު މެޗްތައް ކާމިޔާބުކުރީ ރާފަޅާޓީމާއި އެފްސީ ހުޅުދޫ

2012 ,October 27

ހުޅުދޫ ޒުވާނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ” މިނިވަންކަޕް 2012 ” ފުޓްސަލް މުބާރާތް ، އައްޑޫސިޓީ ހުޅުމީދޫ އަވަށުބޯޑްގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ދީދީ ފައްޓަވައި ދެއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ހުޅުދޫ ބޯޅަ ދަނޑުގައި މިމުބާރާތްފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ނަސްރިއްޔާ ޕްރީސްކޫލްގެ ދެތިންއައިޓަމަކާ މިމުބާރާތަށްޓަކައި ހުޅުދޫ ލަވަކިއުންތެރީންތަކެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލަވައެއް ހުށަހެޅުންއޮތެވެ.

ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް 6 ލަނޑު 5 ލަނޑުން ހުޅުދޫޓީމު ބަލިވެއްޖެ

ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސްޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް 6 ލަނޑު 5 ލަނޑުން ހުޅުދޫޓީމު ބަލިވެއްޖެ

ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ހުޅުދޫ ޔޫތުފައުންޑޭޝަނާއި ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް  ގުޅިގެން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ފުޓްސަލްމެޗުން މަޝްހޫރު ގިނަ ކުޅުންތެރިތަކެއް ހިމެނޭ ހުޅުދޫ ޓީމް 5 ލަނޑު 6 ލަނޑުން ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ޓީމު އަތުން ބަލިވެއްޖެވެ. ނައްޖާ، ސިޔަންމާ ، ޝަންވީލް ، މައުޝޫގު ، އަލީ ، ހާރޫނު ( ގޯލްކީޕަރު ) ފަދަ ހުޅުދޫގައި ނަންމަޝްހޫރު ބައެއް ކުޅުންތެރީން ކުޅުނު ހުޅުދޫޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް މިމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ކުޅެވުނު މިމެޗްގައި ޕޮލިސްޓީމުގެ ކުރިއަށް […]

ހިތަދޫޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް 6 ލަނޑު އެއްލަނޑުން މީދޫޓީމު ބަލިވެއްޖެ

ހިތަދޫޓީމާއި ބައްދަލުކޮށް 6 ލަނޑު އެއްލަނޑުން މީދޫޓީމު ބަލިވެއްޖެ

މީލާދީ އާއަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ހިތަދޫޓީމަކާއި މީދޫޓީމަކާއިދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެވިއްޖެވެ. މީދޫ ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މިމެޗް 6 ލަނޑު  އެއްލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ހިތަދޫޓީމެވެ. މިމެޗްގައި ހިތަދޫޓީމަށް ރާއްޖޭގެ ނަންމަޝްހޫރު ބައެއް ކުޅުންތެރީން ކުޅެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ބަކާ ، ބޮންޑާ އަދި ޝާޓީ އަދި ނައްޓުވެސް މިމެޗްގައި ކުޅެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ތިންވަނަސެޓް ނުކުޅެ ހައިސިކްސްޓީމު ކޯޓުން ފޭބުމުގެ ސަބަބުން ހުޅުދޫ ޔޫތު ފައުންޑޭޝަންއަށް ޗެމްޕިއަންކަން ލިބިއްޖެ

ތިންވަނަސެޓް ނުކުޅެ ހައިސިކްސްޓީމު ކޯޓުން ފޭބުމުގެ ސަބަބުން ހުޅުދޫ ޔޫތު ފައުންޑޭޝަންއަށް ޗެމްޕިއަންކަން ލިބިއްޖެ

މިއަދު ކުޅެވުނު ފްރަގަތާ އެމްސީސީ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗްގެ 3 ވަނަ ސެޓްގައި 18-22 ން ހުޅުދޫ ޔޫތު ފައުންޑޭޝަންގެ ޓިމު ކުރިހޯދާފައިވަނިކޮށް ހިތަދޫ ހައިސިކްސްޓީމުގެ ރޮޓޭޝަން ފައުލެއް މިއަދު މެޗްގެ ފަސްޓް ރެފްރީ އުނައިސް ދެއްކުމުން އެއީ ރަގަޅު ފައުލެއްނޫންކަމަށްބުނެ ތިންވަނަސެޓް ނުކުޅެ ކޯޓުން ފޭބުމުން ރެފްރީ އުނައިސް މެޗުނިމުނީކަމަށް ނިންމުމުން ސީދާ ތިންސެޓުން ހައިސިކްސް ބަލިވީކަމަށް ބަލައި ޔޫތުފައުންޑޭޝަންގެޓީމަށް ފްރަގަތާ އެމްސީސީ ވޮލީމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިބިއްޖެވެ.


މިބައިގެ އިތުރު ލިޔުންތައް