Live News From Hulhumeedhoo, Addu City

ދެފުއްކެރި rss

ދެފުއްކެހެރި   : މަރުގެ އަދަބު

ދެފުއްކެހެރި : މަރުގެ އަދަބު2

2013 ,May 10

ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަން ކަމުގެ ދުވަސް މި އަހަރު ފާހަގަ ކުރެވިގެން މިދިޔައީ މި ވެބް ސައިޓް ވެސް އާ އުންމީދު ތަކަކާ އެކު އާ ގޮތަކަށް އިތުރު ބަދަލު ތަކަކާއެކު މި ދުވަހާ ކުރިމަތި ލަމުންނެވެ. އެހެން ކަމުން މި ސައިޓްގައި ކުރިންވެސް އަޅުގަނޑު ލިޔަމުން ދިޔަ ކޮލަމެއް ކަމަށްވާ ‘ދެފުއްކެހެރި’ ކޮލަމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޤަސްދު ކުރަމެވެ. މި ކޮލަމްގައި އަޅުގަނޑު މި ލިޔަނީ އޭރަކު އޮންނަ ސަރުކާރެއްގެ ދެފުއްކެހެރި ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލު […]