Live News From Hulhumeedhoo, Addu City

ޓެކްނޮލޮޖީ rss

ވައިފައި ރައުޓަރގެ ޕާސްވޯރޑް ބަދަލު ކުރައްވާ

ވައިފައި ރައުޓަރގެ ޕާސްވޯރޑް ބަދަލު ކުރައްވާ2

2013 ,May 18

ރާއްޖޭގައި މިހާރަކަށް އައިސް ގިނަ ގޭބިސީ ތަކުގައި އިންޓަނެޓް ބޭނުން ކުރަނީ ވައިފައި ކޮށްގެންނެއެވެ. ބައެއް ގޭގޭގައި ސެކިއަރ ކޮށް ވައިފައި ހުންނައިރު ބައެއް މީހުން ފަސޭހައަކަށް ވައިފައި ޕާސް އެއް ބޭނުން ނުކުރެއެވެ. ސެކިއަރ ކޮށް ވައިފައި ހުއްޓަސް އެ ޕާސް ފަޅާލާ އެ ގެއަކުން ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ވައިފައި ބެނުން ކުރުމަކީ މިހާރު މާ އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެއެވެ. ހެކަރުން ވަނީ އެފަދަ ކަންތައް ކުރުމަށް ހާއްސަ ސޮފްޓްވެއަރ ތައް އިންޓަރނެޓް އަށް ދޫކޮށްލާފައެވެ. […]

ގޫގުލް މެޕްސް ބޭނުން ކޮށްގެން 23 އަހަރު ފަހުން ޗައިނާގެ ޒުވާނަކު އޭނާގެ މައިންބަފައިގެ ހޯދައިފި.

ގޫގުލް މެޕްސް ބޭނުން ކޮށްގެން 23 އަހަރު ފަހުން ޗައިނާގެ ޒުވާނަކު އޭނާގެ މައިންބަފައިގެ ހޯދައިފި.

  ލުއޯ ޖަންގެ އޭނާގެ އުމުރުން އެންމެ ފަސްއަހަރުގައި އާއިލާ އާއި ވަކިވާން ޖެހުނީ އޭނަ ސްކޫލަށްދަނިކޮށް، ޗައިނާގައި ކުދިން ވަގަށް ނަގާ ބަޔަކު އޭނާ ވަގަށް ނެގުމުންނެއެވެ. ޗައިނާގެ ސިޗުއާން ޕްރްވިންސް ގެ ސްކޫލް ކައިރިން ލުއޯ ވަގަށް ނެގި މީހުން އޭނާ ގެންގޮސް ވިއްކާލާފައި ވަނީ އެތައް ސަތޭކަ މޭލެއް ދުރުގައި ވާ ފުޖިއަން ޕްރްވިންސް ގެ، ކުދިން އެޑަޕްޓް ކުރަން ބޭނުން ވެފައި ތިބި ބަޔަކަށެއެވެ. 1.3 ބިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ […]

އެޕަލް އިން ގޫގްލް ގޮވައިގެން ކޯޓަށް ދިޔުމުން ގޫގްލް ހޫނުފެނަށް.

އެޕަލް އިން ގޫގްލް ގޮވައިގެން ކޯޓަށް ދިޔުމުން ގޫގްލް ހޫނުފެނަށް.

އެޕަލް ކުންފުންޏަކީ ކާމިޔާބު މޮޑެލްތަކެއްގެ ފޯނުތަކަކާއި އެކު ސްމާރޓް ޕޯންތަކަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނުވި ކުންފުންޏެކެވެ. އެޕަލްއިން ވަނީ އާހޯދުންތައް ހޯދައި އެމީހުންގެ އަތް ސޮމާރޓް ފޯން މާރކެޓްގައި ގަދަ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެމީހުން ގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ހޯދާ ތަރައްގީ ކޮށް ފައްކާ ކުރި ޓެކްނޮލޮޖީތައް ވަނީ އެހެން ބަޔަކަށް އެޕަލްގެ ހުއްދަނެތި ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮތައް ޕޭޓެންޓް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައެވެ. މިހެން ހެދުމުގެ ސަބަބުން އެޕަލްގެ ޓެކްނޮލޮގީ ނުވަތަ އެމީހުންގެ ޑިޒައިނަކާ އެއްގޮތް އެޗެއް […]

ޕްލާސްޓިކް އިން ބޭނުން ކޮންމެ ޑިޒައިނެއް ޕްރިންޓް ކުރެވޭ 3D  ޕްރިންޓަރު ބާޒާރުގައި ވިއްކަން ފަށައިފި.

ޕްލާސްޓިކް އިން ބޭނުން ކޮންމެ ޑިޒައިނެއް ޕްރިންޓް ކުރެވޭ 3D ޕްރިންޓަރު ބާޒާރުގައި ވިއްކަން ފަށައިފި.

  ކޮމްޕިއުޓަރުން އެމީހަކު ބޭނުން ވާ ކޮންމެ ޑިޒައިނެއް ހަދާފައި ޕްރިންޓައް ދިނުމުން އެ އެއްޗެއް ޕްރިންޓް ކުރެވޭ 3D  ޕްރިންޓަރަކީ، ގަބޫލު ކުރަން ދަތިވިޔަސް މިހާރު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ލިބެން ހުރި އެއްޗެކެވެ. 1300 ޑޮލަރުން (20000 ރުފިޔާ) އަށް މިޒާތުގެ ޕްރިންޓަރު މިހާރު ލިބެން އެބަހުރިއެވެ. ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރްގޮރާމް އަކުން ބޭނުން ވާ ޑިޒައިނެއް ކުރެހުމަށް ފަހު ޕްރިންޓަށް ދިނުމުން ފަށަލަތަކަކަށް ޕްރިންޓަރުން އެ ޑިޒައިން ޕްރިންޓް ކޮށްދޭ އިރު، މިފަދަ ޕްރިންޓަރުތައް ބޮޑެތި […]