Live News From Hulhumeedhoo, Addu City

ފަތްފުށް: April, 2014

ބެސްޓްލައިން ބޯޓް ގިރިއަކަށް އަރައިގެން ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިވެއްޖެ

އައްޑޫއިން ފުރައިގެން މާލެ ދާން ދަތުރުކުރި ސ.މީދޫ “ބެސްޓް ލައިން”  ބޯޓް ގިރިއަކަށް އަރައިގެން އެ ބޯޓަށް އެހީތެރިކަންފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިވެއްޖެއެވެ