Live News From Hulhumeedhoo, Addu City

ފަތްފުށް: January, 2015

ހުޅުމީދޫ މަގުތަކުގައި އާ ބައްތި ޖަހައިފި

ހުޅުމީދޫ މަގުތަކުގައި އާ ބައްތި ޖަހައިފި

ހުޅުމީދޫގެ ބޮޑުމަގާއި ހުރަސް މަގުގައި އާބައްތި ދަނޑި އާއި ބައްތި ޖަހައިފިއެވެ. އެގޮތުން އާ ބައްތި ޖަހާފައި ވަނީ މީދޫގެ ހުރަސް މަގާއި ހުޅުދޫގެ ހުރަސްމަގުގެ އިތުރުން ދެއަވަށަށް ވާގޮތަށް އޮންނަ ބޮޑުމަގުގައެވެ. އާ ބައްތިތައް ޖަހާފައިވަނީ ކުރިން ބޮޑުމަގުގެ މެދުގައި ޖަހާފައި ހުރި ބައްތި ދަނޑިތައް ނެގުމަށްފަހު މަގުގެ ދެފަރާތައް ވާ ގޮތަށެވެ. އަލަށް ޖަހަފައިވާ ބައްތިތަކަކީ ހުޅުމީދޫ އަށް ގެނެސް ފައި ހުންނަތާ ދެ އަހަރަށް ވުރެން ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ އެއްޗެހިތަކެވެ.