Live News From Hulhumeedhoo, Addu City

އާއަހަރެއް ފެށިގެންދާއިރު…

ތިބާ ހަލާކުކޮށްލާނެ ކަންތައްތަކެއް ބުނެދެން ހެއްޔެވެ؟

1- ގިނައިން ކެއުން.

2- ހަސަދަވެރިކަން.

3- ރުޅިވެރިކަން.

4- ބަޚީލުކަން (ދަހިކަން).

5- މުދައު ދެކެލޯބިވުން.

6- ޢިއްޒަތާއި ޖާހު ހޯދަން އުޅުން.

7- ދެއްކުންތެރިކަން.

8- ކިބުރުވެރިކަން.

9- އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މޮޅުކަން ދުށުން.

ތިބާގެ ޢަދާވާތްތެރިން ބުނެދެން ހެއްޔެވެ؟

1- ތިބާގެ ކައިރީގައި އުޅެ ތިބާއަށް ހަސަދަވެރިވާ މީހާ.

2- ތިބާއާ ހަނގުރާމަކުރާ ކާފިރު ކަލޭގެ.

3- ތިބާގެ ނަފްސު.

4- ތިބާ މަގުއޮޅުވާލާ ޝައިޠާނާ.

5- ތިބާދެކެ ރުޅިއަންނަ މުނާފިޤު.

މުއުމިނުންގެ ބައެއް ސިފަތައް ބުނެދެން ހެއްޔެވެ؟

1- ﷲތަޢާލާ އާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝަރީކުނުކޮށް ހަމައެކަނި އެއިލާހަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާ އެކު އަޅުކަންކުރުން.

2- ގިނަގިނައިން ތައުބާވުން.

3- ޙަމްދުކުރުން.

4- ބިމުގައި ދަތުރުކޮށް މާތްﷲގެ ކުޅަދުންވަންތަކަން ދައްކުވައިދޭ ހެކިތަކާމެދު ވިސްނައި ފިކުރުހިންގުން.

5- ގިނަގިނައިން ރުކޫޢަކޮށް ސަޖިދަ ކުރުން (ނަމާދު ކުރުން).

6- ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކޮށް ނުބައިކަންތަކުން މަނާކުރުން.

7- މާތްﷲގެ ޙައްދުތަކަށް ރައްކާތެރިވުން.

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލު ނުފޮނުވޭ.